Κορνοφωλιά - Αρχαιολογικά ευρήματα Κορνοφωλιά - Αεροφωτογραφία Καιρός
  Αρχή σελίδας » Κατάλογος » Ιππικός Όμιλος Κορνοφωλιάς Ορισμός Αρχικής Σελίδας  |  Προσθήκη στα Αγαπημένα
  - Λίγα λόγια
  - Επικοινωνία
  Νέα
  Ανακοινώσεις
  Το ΒΗΜΑ του Κορνοφωλιώτη
  Γενικά στοιχεία
  Πολιτιστικός Σύλογος
  Ιππικός Όμιλος Κορνοφωλιάς
  Αρχαιολογικά ευρήματα
  Τοπωνύμια
  Εκκλησία
  Μοναστήρι
  Ποδοσφαιρική Ομάδα
  Καφενεία
  Ταβέρνες
  Τόποι αναψυχής
  Καλλιέργιες
  Έβρος ποταμός
  Τραγούδια για την Κορνοφωλιά
  Βιβλιογραφία
  Λεξικό ...
  Χρήσιμα τηλέφωνα
  Ίδρυση Ιππικού Ομίλου


  Στην Αλεξανδρούπολη, την 6-3-2009, Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία "Ιππικός Όμιλος Κορνοφωλιάς" με έδρα την Κορνοφωλιά και καταχωρήτε στο βιβλίο αναγνωρισµένων Σωµατείων µε αριθµό 10/6-3-2009 (Αριθµ. αποφ. 375/7-11-2008) του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.


  Σκοπός του Συλλόγου (Ομίλου) είναι:
  α) Η ενασχόληση - προπόνηση σε τακτά χρονικά διαστήματα με το άθλημα της ιππασίας, έτσι ώστε, να καταστεί δυνατή η από μέρους των μελών του Σωματείου, η εκμάθηση και εμπέδωση της τεχνικής-τακτικής του αθλήματος της ιππασίας.
  β) Η δημιουργία και, εδραίωση μεταξύ των μελών του Σωματείου σχέσεων ειλικρινούς φιλίας, εμπιστοσύνης και ευγενούς άμιλλας κατά την χρονική διάρκεια της ενασχόλησής των με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω αθλήματος.
  γ) Η ανάπτυξη και εδραίωση σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με ανάλογα Σωματεία συναφούς αντικειμένου ανά την Επικράτεια και εκτός Αυτής.
  δ) Η διάδοση και εμπέδωση στις νεώτερες γενιές της ανωτέρω τέχνης-τεχνικής.


  Τα µέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιµα και Αντεπιστέλλοντα. Ο αριθµός των µελών ορίζεται απεριόριστος.Η εγγραφή τους προϋποθέτει υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής προς το Διοικητικό Συµβούλιο και η ιδιότητά τους, ως µελών, αποκτάται από την ηµεροµηνία απόφασης του Δ.Σ., περί αποδοχής της σχετικής αίτησής τους.
  Ως Τακτικά µέλη, γίνονται δεκτοί και εγγράφονται οι κατοικούντες στο Δήµο Σουφλίου, καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή κάθε μέλους, ως Τακτικού, είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του.
  Επίτιμα μέλη κηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δέκα (10) τουλάχιστον Τακτικών μελών, όσοι διακρίθηκαν για παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών στην προαγωγή του σκοπού του Συλλόγου.
  Αντεπιστέλλοντα μέλη είναι, όσοι κατάγονται από το Δήμο Σουφλίου και κατοικούν εκτός των ορίων αυτού.
  Μόνο τα Τακτικά και Αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και την υποχρέωση καταβολής τελών εγγραφής και ετησίων τακτικών συνδρομών, από αυτά δε, μόνο τα Τακτικά διατηρούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, ως μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
  Η εγγραφή όλων των μελών, πλην των Επιτίμων, πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαιρέτως, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων.
  Τα τέλη εγγραφής καθορίζονται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και της ετήσιας συνδρομής στο ποσό των δέκα (10) ευρώ, κατά μέλος, εκτός εάν πρόκειται για εγγραφή μελών της ίδιας οικογένειας, περισσότερων του ενός, οπότε, η ετήσια συνδρομή μειώνεται στο ποσό των επτά (7) ευρώ κατά μέλος.


  Η προσωρινή διοίκηση του Ιππικού Ομίλου Κορνοφωλιάς είναι:
  Πρόεδρος: Σαληκυριάκης Αναστάσιος του Πασχάλη
  Αντιπρόεδρος: Γεωργόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
  Γραμματέας: Πατλάκας Γεώργιος του Αναστασίου
  Ταμίας: Μακρής Ιωάννης του Πασχάλη
  Μέλη: Πουπουρέτσας Δήμος του Δημητρίου, Πόπουρας Χρήστος του Γεωργίου, Πόπουρας Αθανάσιος του Παναγιώτη.